ارسال فرم "آذر, ۱۳۹۲"

جزوه درسی مبانی مهندسی نرم افزار

جزوه درسی مبانی مهندسی نرم افزار

درس مهندسی نرم افزار ۱ از چهار بخش تشکیل شده است:

بخش اول : مبانی مهندسی نرم افزار: شامل مروری بر تعاریف سیستمها و فرآیندهای توسعه نرم افزار و تعاریف تحلیل سیستمها و نیز روشها و منابع جمع آوری اطلاعات در سازمانها (این بخش حدود یک سوم زمان ترم را به خود اختصاص می دهد)
بخش دوم : روش تحلیل و طراحی ساختیافته : در این بخش مروری بر روش تحلیل و طراحی ساختیافته سیستمها (SSADM:Structured System Analysis & Design) به عنوان یک نمونه از این روشها خواهد شد.
بحش سوم : بررسی روشهای تحلیل و طراحی شیء گرا : در این بخش پس از مروری بر مفاهیم شیء گرایی و نیز مرور تاریخچه روشها، نگاهی مختصر به روش یکپارچه (RUP:Rational Unified Process) می شود.
بخش چهارم : با توجه به زمان باقیمانده در صورت امکان به روشهای تهیه پیشنهاد پروژه (Proposal) و نیز درخواست پیشنهاد برای پروژه (RFP) پرداخته می شود.

ادامه مطلب